Pre rodičov

OZNAM

Poplatky za pobyt dieťaťa v materskej škole  cez letné prázdniny v MŠ Ľ.Štúra za mesiac Júl 2018

1. Na účet VÚB  - IBAN SK2702000000003091703353

Poplatky za pobyt (školné a réžia) : 20,- € + 1 €  = 21 € mesačne

Predškoláci školné 20 €  neplatia

2. Na účet VÚB -  IBAN SK9802000000003091709253

Príspevok na stravu : 1,05 € denne t.j. (21 dní x 1,05 € = 22,05 € mesačne)

 

Materská škola Ul. Ľudovíta Štúra 318/23, 089 01 Svidník

  Riaditeľka Materskej školy Ľ. Štúra vo Svidníku oznamuje rodičom, že so súhlasom zriaďovateľa Mesto Svidník bude prevádzka  MŠ počas letných prázdnin ZŠ v termíne od 2.7.2018  do  31.7.2018

 Ak máte záujem o umiestnenie Vášho dieťaťa v Materskej škole Ľ. Štúra počas letných prázdnin je potrebné, aby ste sa záväzne prihlásili do 20. júna 2018    učiteľkám v triedach z dôvodu zabezpečenia prevádzky materskej  školy. V mesiaci August 2018 budú zatvorené všetky materské školy v pôsobnosti mesta Svidník, z dôvodu ich rekonštrukcie.

Výšku príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole (školné) bude potrebné uhradiť na účet materskej školy, a to                              

v sume 20,00 € , bez ohľadu na to, koľko dní bude dieťa v materskej škole.

Výška poplatku je stanovená v súlade s VZN Mesta Svidník č.1/2013.

            Za pochopenie a spoluprácu ďakujeme

Vo Svidníku, dňa 17.5.2018                   

Viera Haľková           riaditeľka MŠ  .