JAR

     Z diaľnych svetov pani zlietla

      plná tepla, plná svetla.

      Na lúčiny, briežky, stráne

                                                                              sype kvietky maľované.

 
         

 V rámci výchovno- vzdelávacieho procesu v oblasti prečitateľskej gramotnosti  využívať služby školských knižníc a podujatia verejných knižníc.

 Prehlbovať priateľstvo medzi triedami spoločným čítaním rozprávok s prekvapením /sladkosť, zmena rozprávky, spoločná reprodukcia. 

Aktivity: ,,Moja najmilšia kniha" *čítanie rozprávok medzi triedami 

                                                  *tvorba kníh   

                                                  *čítanie rozprávky pred spaním /obľúbená kniha/

                                                  *návšteva bibliobusu

Termín: marec                                                                                               

Zodpovední: pedagogickí zamestnanci 4-5,5-6 roč. detí

Podporiť s deťmi Deň vody a jej kolobeh v prírode s prihliadnutím na dôležitosť pre život.

Aktivity: ,,Deň vody- cesta kvapky" - v spolupráci s rodičmi doniesť deťom

                oblečenie modrej farby

Termín: 22.marec

Zodpovední: pedagogickí zamestnanci

Vykonávať s deťmi rôzne aktivity na podporu čistej planéty.

Aktivity: ,,Deň Zeme" *kreatívne činnosti z odpadového materiálu

                                *v spolupráci s rodičmi doniesť deťom oblečenie zelenej farby

                                *upratovanie školského dvora a okolia MŠ

                                *beseda

                               *kreslenie

Termín: 22.apríl

Zodpovední: pedagogickí zamestnanci

Využívanie prírodného prostredia na orientáciu v prírode a utváranie kladného vzťahu k aktívnym pohybovým hrám.

Aktivity: ,,Tajné šípky a značky" *vyhľadávať dohodnuté značky vyznačujúce smer cesty

                a trasy, ktorú vyznačila iná trieda v utajení

Termín: apríl

Zodpovední: učiteľky 4-5r,5-6r detí

Na prehlbovanie citového vzťahu k mame uskutočniť školské oslavy pri príležitosti ,,Dňa matiek", spojené s odovzdávaním vlastnoručné vyrobenými darčekmi.

Aktivity: ,,Deň matiek- moja drahá mamička"

               *zhotovenie darčekov

               *výzdoba tried

               *besiedka ku Dňu matiek

Termín: máj

Zodpovední: riaditeľka MŠ, pedagogickí zamestnanci

Pozorovať a prežívať atmosféru počas jarných sviatkov v materskej škole.

Aktivity: ,,Veľká noc" *prehliadka veľkonočných kraslíc v Múzeu ukrajinskej kultúry

                                *výzdoba veľkonočných kraslíc -názorná ukážka, tvorivé dielne

Termín: apríl

Zodpovední: triedne učiteľky

Vytváranie základnej predstavy o zložkách potrebných pre rast a život rastlín prostredníctvom pokusu, pozorovania, tvorivej reflexie.

Aktivity:,, Zázračné semienka" *výsadba semienok

                                               *starostlivosť o kvetinovú a bylinkovú hriadku

                                    *pozorovanie a zaznamenávanie zmien na vysadených rastlinkách

Termín: marec, apríl, máj, jún

Zodpovední: pedagogickí, nepedagogickí zamestnanci