JESEŇ  

 Na známosť sa všetkým dáva,  
 že v jeseni lístie opadáva.
 Šu-šu šumia vetvičky,
 vraj naplnia košíčky.
 Slniečko sa raduje, 
 šarkan s vetrom tancuje.
 Hop-cup, hop-cup tralala,
 jeseň dary rozdáva.
 
 

Tešiť sa zo spontánnych a riadených pohybových aktivít, pravidelne realizovať pobyt vonku, zaujať adekvátne postoje k pohybu a športovým  aktivitám - športom proti obezite.

 

 Aktivity: ,, Malí turisti" - turistická vychádzka do okolia mesta

 Termín: september, október

 Zodpovední: riaditeľka MŠ, pedagogickí zamestnanci 

 

 
 Využívať zážitkové učenie na podporu bádania a experimentovania detí.
 
 

 Aktivity: ,,Deň jabĺk"

 Termín: október

 Zodpovední : riaditeľka MŠ, učiteľky prípravných tried   

 
 

 Pomáhať najjednoduchším spôsobom pri jesenných prácach v školskej záhrade

 - zbieraní papierov, konárov, hrabaní lístia. Prejaviť vzťah a ochranárske postoje

            k prírodnému prostrediu.

Aktivity: ,,Jeseň v záhradke"

            ,,Jesenné upratovanie"

Termín: september, október, november

Zodpovední: pedagogickí zamestnanci

 
 

 Vyhľadať zaujímavé pohľady na prírodné scenérie v okolí a vnímať ich krásu

 a jedinečnosť prejaviť zručnosti a praktickú tvorivosťprostredníctvom využitia

            výtvarných a pracovných technik.

Aktivity: ,,Jesenné variácie" *kreslenie na chodník

                                              *výroba šarkanov - prehliadka a výzdoba stromov

                                              *logo triedy vyložiť jesennými plodmi a listami

            

            ,,Tekvicová slávnosť" *tvorivé dielne, výroba veselých tekvičiek

Termín: október, november

Zodpovední: pedagogickí zamestnanci

 
 

 Poznávať, opisovať a rozlišovať stromy a kríky, zdôvodniť ich odlišnosť v stavbe kôry, 

listoch a plodoch  (zbierať jesenné plody). Pozorovať ako sa mení vzhľad stromov v jeseni.

Aktivity: ,,Náš strom" *pozorovanie stromov v školskej záhrade

                               *zber jesenných plodov /gaštany, žalude, šípky, trnky/

                               *výstavka prác z jesenných plodov

                               *ochutnávka niektorých jesenných plodov /slivky, jabĺka, hrušky, orechy/.

Termín: september, október, november

Zodpovední: pedagogickí zamestnanci

 
   

Uctiť si pamiatku padlých vojakov zapálením sviečky na cintoríne.

 

Aktivity:,, Návšteva cintorína"  

Termín: november 

Zodpovední: pedagogickí zamestnanci                                                                                                                                                                                                  

 Umožniť deťom získať informácie o odpade a separovaní, budovať v nich návyk na 

rozumné nakladanie s odpadom. Vzbudiť záujem o ochranu životného prostredia.

Aktivity: ,,Projekt Ježka Separka"

Termín: počas celého školského roka

Zodpovední: Hijová, Ozogarová

 

 Vytvárať u detí povedomie o správnej životospráve a uplatňovať zdravý životný štýl

 zameraný na zvýšenú konzumáciu ovocia a zeleniny.

Aktivita: ,,Svetový deň výživy" *ochutnávka pomazánok

                                                *príprava ovocných a zeleninových mís

Termín: október

Zodpovední: vedúca školskej jedálne, pedagogickí zamestnanci

 

 Pri príležitosti sviatku MŠ na Slovensku vyrobiť s deťmi výrobok podľa vlastného výberu.

 

Aktivity: ,,Sviatok MŠ" - počas pobytu vonku /vychádzky ulicami mesta/, rozdať náhodným chodcom vyrobený výrobok.

Termín: október, 4.November

Zodpovední: pedagogickí zamestnanci