Vitajte na stránke našej materskej školy

 

Názov školy :   Materská škola

Riaditeľka školy:             HAĽKOVÁ Viera

Zástupkyňa riad.:            SIŇÁROVÁ Helena

Vedúca MZ:                      PELÁKOVÁ Emília

Vedúca ŠJ:                       HALAJOVÁ Helena

Zriaďovateľ:                    Mesto Svidník             
                                        Ing. HOLODŇÁK Ján
                                        primátor mesta
Druh školy:                      štátna
Vyučovací jazyk:              slovenský
Stupeň vzdelávania:         predprimárne vzdelávanie
Názov ŠkVP:                     Zvedavko
Prevádzka MŠ:                  6:30hod. - 16:30hod