Vitajte na stránke našej materskej školy

                     O Z N A M

            Riaditeľka Materskej školy na Ul. Ľ. Štúra vo Svidníku oznamuje rodičom, že naša materská škola bude počas vianočných prázdnin zatvorená. V čase prerušenia prevádzky MŠ majú možnosť rodičia prihlásiť svoje dieťa  do Materskej školy na Ul. 8. Mája vo Svidníku

 od 27. decembra 2017 do 5. januára 2018 (vrátane).

Prosíme rodičov,  aby prihlásili svoje dieťa u triednej učiteľky najneskôr do                         15. decembra 2017. 

Za pochopenie a spoluprácu ďakujeme.

Vo Svidníku,  21.11.2017                                                                

                               Viera Haľková, riaditeľka MŠ

Názov školy :   Materská škola

 

Riaditeľka školy:           

 HAĽKOVÁ Viera

Zástupkyňa riaditeľky:     

SIŇÁROVÁ Helena

Vedúca MZ:                   

 PELÁKOVÁ Emília

Vedúca ŠJ:                    

  HALAJOVÁ Helena

 

Zriaďovateľ:               Mesto Svidník             
                                  Ing. HOLODŇÁK Ján
                                  primátor mesta
 
Druh školy:                štátna
 
Vyučovací jazyk:        slovenský
 
Stupeň vzdelávania:  predprimárne vzdelávanie
 
Názov ŠkVP:              Zvedavko
 
Prevádzka MŠ:          6:30hod. - 16:30hod
 
 
 
 

 

     OZNAM

 

  Dňa 28.11.2017 o 9.00 h navštívi našu materskú školu Ujo Ľubo s predstavením hudobnej rozprávky O zlatej rybke.

   Poplatok 1 € sa platí učiteľkám v jednotlivých triedach.                                                                

 

Dnes je
počítadlo.abz.cz