Vitajte na stránke našej materskej školy

 

 

 

 

 

 

 

 

Názov školy :   Materská škola

Riaditeľka školy:             HAĽKOVÁ Viera

Zástupkyňa riad.:            SIŇÁROVÁ Helena

Vedúca MZ:                      PELÁKOVÁ Emília

Vedúca ŠJ:                       HALAJOVÁ Helena

Zriaďovateľ:                    Mesto Svidník             
                                          Ing. HOLODŇÁK Ján
                                       primátor mesta
Druh školy:                      štátna
Vyučovací jazyk:             slovenský
Stupeň vzdelávania:       predprimárne vzdelávanie
Názov ŠkVP:                    Zvedavko
Prevádzka MŠ:                6:30hod. - 16:30hod
 
 
 
 

 

         Materská škola Ul. Ľudovíta Štúra 319/23, 089 01 Svidník

OZNAM

 Riaditeľka Materskej školy na Ul. Ľudovíta Štúra 319/23 vo Svidníku oznamuje rodičom, že prevádzka našej materskej školy počas letných prázdnin bude v tomto roku od 1.augusta 2017 do 31.augusta 2017.

 

Rodičia môžu svoje deti počas letných prázdnin prihlásiť:

 

·      v  JÚLI do MŠ na Ul. Gen. Svobodu, ktorá bude v prevádzke od 1. júla do 31. júla 2017

·      v  AUGUSTE do našej MŠ na Ul. Ľ. Štúra, ktorá bude v prevádzke od 1. augusta do 31. augusta 2017

 

Termíny prevádzky materských škôl v meste Svidník počas prázdnin boli odsúhlasené zriaďovateľom.

Prosíme rodičov, aby prihlásili svoje dieťa u učiteliek v triede do 23. júna 2017 do jednotlivých MŠ počas prázdnin.

Výšku príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole (školné) bude potrebné uhradiť na účet materskej školy, ktorú bude dieťa navštevovať, a to mesačne v sume 20,00 € , bez ohľadu na to, koľko dní bude dieťa v materskej škole.

Výška poplatku je stanovená v súlade s VZN Mesta Svidník č.1/2013.

           

            Za pochopenie a spoluprácu ďakujeme.         

Vo Svidníku, dňa 16.5.2017                              Viera Haľková

                                                                      riaditeľka MŠ