Školský rok 2017/2018

Poplatky:

   Oznámenie o uhrádzaní príspevkov na pobyt dieťaťa v MŠ

  na Ul. Ľ. Štúra 318/23 vo Svidníku (školné a réžia pre ŠJ)

 

Riaditeľka materskej školy chce touto cestou oznámiť zákonným zástupcom zmenu v uhrádzaní príspevkov na pobyt dieťaťa (školné a réžia ŠJ)

 

PRÍSPEVOK ZA POBYT DIEŤAŤA V MATERSKEJ ŠKOLE (ŠKOLNÉ) SA BUDE UHRÁDZAŤ 1. DEŇ V MESIACI (napr. január uhradiť najneskôr do 10. januára 2018) NA ČÍSLO ÚČTU IBAN: SK2702000000003091703353 a to jedným z týchto spôsobov:

 

  • PLATBA CEZ INETRNETBANKING MESAČNE SUMU 8 € K 1. DŇU V MESIACI
  • TRVALÝM PRÍKAZOM S PRAVIDELNOU SUMOU 8 € K 1. DŇU V MESIACI (trvalý príkaz prosíme zadať v banke od januára do júna, potom od septembra do decembra kalendárneho roka)

 

Pri úhrade je potrebné vždy uviesť meno a priezvisko dieťaťa (v správe pre prijímateľa) a taktiež variabilný symbol (553+číslo triedy 1. - 7.trieda – napr. VS: 5531)

Výchovný poplatok neuhrádzajú  rodičia detí, ktoré sú v hmotnej núdzi na základe rozhodnutia Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny a rodičia, ktorých dieťa k 31.8.2017 dovŕšilo piaty rok veku (predškoláci).

Príspevok rodič neuhrádza aj v tom prípade, ak dieťa nenavštevuje materskú školu viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby preukázateľným spôsobom – potvrdením od lekára.

 

  • PRÍSPEVOK NA RÉŽIU ŠJ V MATERSKEJ ŠKOLE SA BUDE UHRÁDZAŤ DVAKRÁT ROČNE (v septembri mesiace september - december  v sume 4 €, v januári mesiace január - jún 6 €)
  • PLATBA CEZ INETRNETBANKING S NEPRAVIDELNOU SUMOU DVAKRÁT ROČNE V MESIACI SEPTEMBER  4 € A  V MESIACI JANUÁR 6 €

 

Pri úhrade je potrebné vždy uviesť meno a priezvisko dieťaťa (v správe pre prijímateľa) a taktiež variabilný symbol (553 + číslo triedy 1. -7.trieda – napr. VS: 5531,)

Platbu prosím uhradiť jednotlivo - zvlášť školné 8 € a zvlášť réžiu  6 €, predíde sa tak zbytočným nezrovnalostiam.

Januárová platba musí prebehnúť na účet až v mesiaci január 2018, nakoľko MŠ je rozpočtová organizácia.

 

Ďakujem, že budete rešpektovať uvedené pokyny.

                                                 Viera Haľková

                                          riaditeľka MŠ

Neplatia deti, ktoré majú rok pred plnením povinnej školskej dochádzky a rodičia, ktorí predložia doklad o hmotnej núdzi.

Stravné sa uhrádza mesiac vopred pravidelnou sumou 21,00 € vždy k 25. dňu v mesiaci na č.u IBAN SK98 0200 0000 0030 9170 9253

 

Pri úhrade je potrebné vždy uviesť ako prvé, priezvisko a až potom meno meno dieťaťa  v správe pre prijímateľa, a taktiež variabilný symbol:  číslo MŠ: 553 a napr. trieda č. 1 takže variabilný symbol bude: 5531.

 

Vyúčtovanie preplatkov sa bude realizovať dvakrát ročne a to v mesiacoch jún  a december.