>>ZÁPIS DO MŠ<<

Zápis detí do materskej školy na školský rok 2019/2020

Riaditeľka materskej školy Ľ. Štúra 318/23 po dohode so zriaďovateľom mestom Svidník v zmysle zákona MŠ SR č.245/2008Z.z. o výchove a vzdelávaní /Školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že zápis detí do materskej školy na šk.rok 2019/2020 sa uskutoční od 30.apríla do 31.mája 2019.

O prijatí dieťaťa  do materskej školy rozhoduje v zmysle § 5 ods. 14 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov jej riaditeľ, o čom vydáva rozhodnutie. Dieťa do materskej školy je možné prijať na akúkoľvek dobu, ktorú v žiadosti uvedie zákonný zástupca. Ak v žiadosti nie je uvedená doba, prijíma sa dieťa na celé predškolské obdobie a rozhodnutie sa vydáva len raz.             Súčasťou žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy je aj potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa a údaje o povinnom očkovaní, ktoré má neobmedzenú platnosť a je platné aj v čase nástupu dieťaťa do materskej školy. Pred nástupom dieťaťa rodič predkladá písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredia, ktoré nesmie byť staršie ako tri dni.

 Žiadosť o prijatie do MŠ-.doc (41984)

Naša materská škola ponúka:

  • zručnosti s PC a interaktívnymi tabuľami
  • tvorivé dielne s rodičmi
  • výtvarný krúžok
  • športové a pohybové aktivity - športová olympiáda
  • kultúrne a spoločenské aktivity
  • spolupráca so ZŠ a ZUŠ
  • zapájanie do projektov s medzinárodnou účasťou
  • veľa kvalitných nápadov, bohatú tvorivosť, profesionálny a empatický prístup k deťom. 

Doplnkové aktivity,

  • krúžok AJ v spolupráci s CVČ a jazykovou školou RESTA, ktoré okrem všestranného rozvoja osobnosti dieťaťa umožnia vaším deťom absolvovať nadštandartné aktivity, organizované priamo v priestoroch našej školy, vedené kvalifikovanými pedagógmi.   

/žiadosť o prijatie do MŠ nájdete na našej stránke,,súbory na stiahnutie" alebo u pani riaditeľky./                 

Podmienky na prijatie dieťaťa do MŠ

1. Prijímanie deti sa uskutočňuje:

a) na základe žiadosti zákonného zástupcu, spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára  pre deti a dorast

b) priebežne alebo v čase zápisu pre nasledujúci školský rok, vo veku sparvidla od troch do šiestich rokov

 2. Prednostne sa prijímajú :

a) deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku

b) deti s odloženou povinnou dochádzkou

c) deti s dodatočne odloženou povinnou dochádzkou

d) ostatné detí sa prijímajú podľa voľnej kapacity materskej školy

 

 PREČO  ZAPÍSAŤ SVOJE  DIEŤA DO  MATERSKEJ  ŠKOLY

Vážení rodičia.

Po prečítaní tohto článku sa možno mnohí z Vás dozvedia odpoveď na otázku - Prečo mám dať svoje dieťa do materskej školy?-

         Každý rodič má na výchovu svojho dieťaťa svoje metódy často krát odliš od metód iných rodičov. Je pravda, že každá rodina vychováva svoje dieťa inak. Možnože si poniektorí z Vás povedia, že Vaše dieťa nebude vychovávať nikto cudzí, veď Vy ho naučíte všetko čo pre vstup do ZŠ potrebuje. Dovolili by sme si s Vami nesúhlasiť.

         Materská škola dopĺňa rodinnú výchovu o výchovno- vzdelávaciu činnosť zameranú na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa. Predškolská dochádzka a samotná návšteva detského kolektívu naučí dieťa správať sa v situáciách, ktoré sa v rodinách bežne nestávajú. Dieťa si zvykne a naučí sa žiť v kolektíve, často sa naučí prehrávať ale aj presadiť sa v skupine detí. Už v tomto období sú jasné a viditeľné prejavy osobnosti dieťaťa vo vzťahu k iným deťom. Rodič či pedagóg má preto stále čas zareagovať a správne dieťa usmerniť. Správanie sa v rovnocennom kolektíve detí je úplne odlišné od správania sa v úzkom kruhu rodiny. Taktiež sa dieťa naučí rešpektovať inú autoritu ako rodiča. V neposlednom rade sa dieťa naučí mnoho hier, piesni, básni či riekaniek. Získa aj veľa vedomostí, ktoré sú zhrnuté v Štátnom vzdelávacom programe - predprimárne vzdelávanie. Ten určuje základné minimum / základné učivo vrátane požadovaných spôsobilosti, ktoré deti majú zvládnuť/, ktoré garantuje štát prostredníctvom materskej školy a učiteliek, ktoré spĺňajú podmienky odbornej a pedagogickej spôsobilosti.

         Stáva sa, že poniektorí rodičia nie sú si istí, či je ich dieťa pripravené na vstup do materskej školy. Možnože sa pýtate známych či priateľov čo všetko je treba zabezpečiť, podniknúť, alebo ako pripraviť svoje dieťa pre vstup do materskej školy.

         Dovoľte nám niekoľko užitočných rád z našej dlhoročnej praxe.

 

Často je ťažké nájsť si dostatok času na vypočutie si dobrých rád od učiteliek Vašich detí a nám učiteľkám zas nevyhovujú rozhovory medzi dverami o Vašich deťoch najmä, keď v triede pobehuje ešte zopár detí na ktoré musíme dávať pozor. Preto každý z Vás sa musí zamyslieť nad otázkou- JE MOJE DIEŤA PRIPRAVENÉ A SCHOPNÉ NAVŠTEVOVAŤ MŠ?-

Hneď na začiatku je potrebné si odpovedať na otázky:

Komunikuje moje dieťa?- Mnohé deti nekomunikujú, alebo komunikujú len s vami rodičmi. Z toho dôvodu môže byť adaptácia Vášho dieťaťa náročnejšia, ale ak budeme trpezliví, Vy aj my, všetko sa podarí.

Rozpráva moje dieťa zrozumiteľne?- Rečou Vaše dieťa vyjadruje svoje potreby, ktoré sa mu my, učiteľky, snažíme splniť. Je dôležité, aby vedelo vyjadriť základné biologické potreby- Treba mi pišať; som hladný; som smädný-

Má moje dieťa primeranú slovnú zásobu?- Dieťa nemusí mať bohatú slovnú zásobu. Jeho reč sa rozvíja postupne.

Vie si moje dieťa obuť papučky, topánočky, obliecť nohavice?- Ak Vše dieťa zvláda tieto činnosti je to pre učiteľku výhra. Ak nie NEVADÍ, SPOLOČNE SA TO NAUČÍME. Predstavte si ako idete  von so svojim dieťatkom a oblečiete mu jednu mikinu, topánočky, čiapku, vetrovku a hotovo. No učiteľka často musí zobrať do rúk 15- 22 mikín, topánok, čiapok či vetroviek. Preto učte svoje deti aby boli aj doma samostatné a ťahajme spolu za jeden koniec. Nechajte ich doma obliekať sa samé.

Vie moje dieťa jesť samostatne?- Často sa stáva, že pri nedostatku času, alebo z iných príčin, nakŕmite svoje dieťa. Tým pádom máte hotovo, aj dieťa je čisté aj Vy máte doma čisto. Opäť si predstavte učiteľku, ktorá musí nakŕmiť oveľa viac detí ako Vy. NECHÁVAJTE jesť svoje deti doma samostatne, venujte im dostatok času, NEHNEVAJTE SA ak urobia neporiadok.

Správne obliekam svoje dieťa do MŠ?- Možno si myslíte, že už preháňame, ale verte, že vhodné oblečenie je dôležité aj pre Vaše dieťa aj pre nás učiteľky. Z praxe by sme si dovolili dať Vám niekoľko rád, ako obliekať dieťa do MŠ.

-         dieťa potrebuje voľné a nenáročné oblečenie, ľahko sa oblieka.

Pritesné oblečenie zmarí snahu Vášho dieťaťa obliekať sa samostatne, nejde mu to. Oblečenie plné gombíkov, zipsov a praciek je absolútne nepraktické aj keď je pekné. Ale Vaše deti sú pekné aj bez toho a budú šťastnejšie ak to zvládnu samé. Chceme predsa, aby boli samostatné a nečakali v rade na ruky učiteľky, ktorá ich oblečie/ ale pomáhať sa má /.

-         papučky majú byť dostatočne veľké na celú nohu. Nevhodné sú šľapky zo zdravotného a bezpečného hľadiska a papučky so zipsami a prackami.

-         dajte svojmu dieťaťu náhradné oblečenie, môžu sa stať rôzne nehody či už v triede/ zmáčanie, obedovanie, maľovanie/, alebo vonku/ pád do kaluže a pod./. Nebolo by na škodu mať aj náhradné obutie. Predstavte si, že idete do MŠ a je zlé počasie. Svojmu dieťaťu obujete nevzdušné topánky alebo gumené čižmy, ale do pobytu vonku sa krásne vyčasí a my nemáme sandálky. POROZMÝŠĽAJTE.

A to najdôležitejšie na koniec:

1.    Rozprávame sa so svojim dieťaťom o MŠ?

2.    Vysvetlili sme mu, prečo ide do MŠ?

3.    Zvládneme aj my, rodičia, odchod dieťaťa do kolektívu?

Odborníci stanovili obdobie 3 roku dieťaťa ako obdobie kedy je fyzicky a psychicky zrelé pre vstup do MŠ.

      Detská dušička je veľmi krehká. Do 3roku života vyrastajú pri rodičoch v harmonickej rodine/ či už úplnej alebo nie/, pri svojich blízkych a Tí sú tam pre neho. Odrazu príde do kolektívu 15- 20 detí ako sú ony. Všetky potrebujú citlivý prístup, pohladenie, pritúlenie, pomoc, pozornosť, ale ,,náhradná mama“ je len jedna a to pre všetky deti. Je to veľmi ťažké zvládnuť toto všetko pre nich, pre nás a pre Vás.

NEBOJTE SA, VERTE NÁM, ZVLÁDNEME TO!

Bude to postupne, trpezlivo a bez negatívnych emócií.

Nestrašte svoje dieťa škôlkou rozhovorom typu- Veď počkaj, v škôlke budeš musieť... Nevypytujte sa dieťaťa neustále či sa teší do škôlky. Odchod do MŠ mu vysvetlite ako prirodzený jav, ktorý má miesto v ich živote/ ja idem pracovať k iným tetám a ujom a ty ideš do škôlky k detičkám/. Odlúčenie skráťte na čo najkratšiu dobu. Pusa, prezliecť, zakývať, do triedy a preč. Prílišné lúčenie sa môže vstup do triedy zhoršiť o 100%. Čím dlhšie sa lúčite, objímate, vysvetľujete vo dverách, tým viac viažete Vaše dieťa na seba. Potom sa dieťa rozplače a nevkročí do triedy. Ak niečo zabudnete, nevracajte sa späť, ale ak je to nevyhnutné zavolajte učiteľke, veď číslo svojej učiteľky má každý z Vás.

         Milí rodičia. Je to len zlomok toho, čo nás čaká, ale neľakajte sa. Ak nad týmito našimi radami porozmýšľate a budete ich brať vážne, my pevne VERÍME, ŽE SA TO PODARÍ. Pomôže to hlavne Vašim deťom, Vám ale aj nám.

 

Tešíme sa na Vás! Kolektív materskej školy.