RADA ŠKOLY

Rada školy pri Materskej škole na Ul. Ľ. Štúra 318/23 vo Svidníku sa vyjadruje ku všetkým závažným otázkam a skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú na prácu  a koncepčné zámery MŠ.

1. Mária OZOGAROVÁ - predseda- za pedagogických zamestnancov

2. Mgr. Štefan ČOBIRKA - podpredseda - za rodičov

3. Iveta BUCHALOVÁ - zapisovateľka - za pedagogických zamestnancov

4. Anna BELOVEŽČÍKOVÁ - člen - za nepedagogických zamestnancov

5. Mgr. Viktória HUSÁROVÁ - člen - za rodičov 

6. PhDr. Ján VOOK -  člen - zástupca zriaďovateľa 

7. Martin ŽDIŇÁK -  člen - zástupca zriaďovateľa

Funkčné obdobie členov rady školy je na obdobie 2016 - 2020.

 
 

RODIČOVSKÁ RADA:

 Mgr.Mária Lučová - 1.trieda

 Mgr. Lucia Kokindová - 2.trieda 

 Mgr. Marta Bojkasová- 3.trieda

 Mgr. Martina Michališinová - 4.trieda

 Mgr. Viktória Husárová - 5.trieda

 Mgr. Jana Opitz - 6.trieda

 Mgr. Tatiana Bóriková - 7.trieda