My už ráno neplačeme za ockom a mamičkou.                                

Celý deň sa spolu hráme s bábou, s mackom, autíčkom.

Vieme pekne poďakovať, poprosiť a pozdraviť,

pri rozprávke ticho sedieť, spievať, kresliť, súťažiť.

Aj uviazať topánočky sa nám občas podarí,

veď už nie sme malé deti, ale veľkí škôlkari.

 

Charakteristika materskej školy

Materská škola na ulici Ľudovíta Štúra od 1.1.2013 zaznamenala vo svojej histórií trvania významnú zmenu v súvislosti s prechodom na právnu subjektivitu.

Naša materská škola je situovaná v tichom prostredí s veľkorysým vonkajším priestorom poskytujúcim slnečné miesta na hranie detí, ale aj príjemný chládok pod korunami stromov. Ticho, pokoj a bohatá zeleň poskytujú ideálne podmienky pre zdravý vývoj detí. Rozsiahly pozemok, na ktorom je budova MŠ postavená umožňuje bezpečný a voľný pohyb detí pri šantení a hrách na priestrannom dvore a v školskej záhrade.

            Materská škola je 7 triedna a poskytuje celodennú /podľa potreby rodičov aj poldennú/ výchovu a vzdelávanie. Navštevujú ju deti od 2 do 6 rokov a deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.  Tento školský rok 2017 /2018 materskú školu navštevuje 163 detí.

            Výchovno – vzdelávací proces zabezpečuje 16 pedagogických zamestnancov s kvalifikáciou pre predprimárne  vzdelávanie .

            Ciele výchovy a vzdelávania sú rozpracované v Pláne práce školy, ktorý vychádza z Pedagogicko – organizačných pokynov na príslušný školský rok a je v súlade zo záväzným dokumentom, ktorý vydalo Ministerstvo školstva SR Štátnym vzdelávacím programom ŠkVP. Výchovno – vzdelávacia činnosť na našej MŠ je realizovaná podľa školského vzdelávacieho programu  ZVEDAVKO. Cieľom predprimárneho vzdelávania je dosiahnuť optimálnu emocionálnu, sociálnu a kognitívnu úroveň, upevňovať fyzické a psychické zdravie detí, viesť detí k zdravému spôsobu života, získavať základné návyky, zručnosti, podporovať tvorivosť detí a estetické cítenie, zdokonaľovať jazykovú stránku reči a kvalitne pripraviť dieťa  na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti.

            My učiteľky materských škôl máme tú česť podieľať sa na procese kultivácie ľudského ducha v jeho počiatkoch, v čom je obsiahnutá veľká zodpovednosť. Stojíme pri dieťati spolu s jeho najbližšími na prvom z mnohých schodíkov jeho života. Dovoľte mi vysloviť želanie pre rodičov i nás pedagógov, aby sme pomáhali každému dieťaťu zdolávať tieto schodíky jeho života s istotou, múdrosťou a láskou v srdci.

 

                           Riaditeľka materskej školy Viera Haľková