Denný poriadok  

Prevádzka materskej školy je od:  6:30 - 16:30 hod. 

 
Upozornenia pre rodičov :
 
Príchod detí do materskej školy je spravidla do 8.00h., alebo aj neskôr. Nahlasovanie alebo odhlasovanie na stravu je vždy do 8.00h. osobne alebo telefonicky na tel. čísle  054/7522393 alebo 0911946691

Každý rodič má povinnosť oboznámiť sa a dodržiavať školský poriadok školy, ktorý je vyvesený k naštudovaniu v šatni každej triedy.