Spolupráca s rodičmi:

Je nesporné, že primárny vplyv a zodpovednosť za zdravý osobnostný rast dieťaťa v predškolskom období má predovšetkým rodina ako biologický a mravný základ spoločnosti. Rodičia sú prvými učiteľmi detí, predstavujú prvé životné vzory, sú Partnerstvo materskej školy s rodinou permanentnými sociálnymi vzormi, s ktorými sa dieťa rado identifikuje, sú reprezentantmi vlastnej kultúry s vlastnou hodnotovou hierarchiou.

 

Priority v oblasti spolupráce s rodinou:

 • Vo vzťahu k rodine uznávať dominantnú rolu rodiny, v rozvoji dieťaťa a v spolupráci s rodinou sa usilovať o  partnerstvo
 • Podieľať sa na utváraní dobrých vzťahov medzi materskou školou, akceptovať výchovu  v rodine, nadväzovať na  ňu a dopĺňať ju
 • Zainteresovať rodičov do edukačného procesu a života školy
 • Konzultovať výchovné problémy detí
 • V spolupráci s rodinou naďalej realizovať mimoškolské činnosti, ktoré prispievajú k vytvoreniu pozitívneho  partnerského vzťahu
 • Besedy pre rodičov  – s psychológom, lekárom a inými odborníkmi
 • Realizovať konzultačno - poradenské služby pre rodičov detí, zamerané na zlepšenie ich  štýlu výchovy a  starostlivosti o detí, zabezpečovať kvalitnú  kooperáciu školy a rodiny:
 • Koordinovať výchovné postupy, ktoré môžu zo strany rodičov vyvolať prípadne zhoršovať vývin alebo posun  dieťaťa
 • Oboznamovať rodičov s výchovnými problémami v prospech dieťaťa a hľadať spoločné riešenia
 • Upozorňovať rodičov na potrebu návštevy logopéda, prípadne iných odborníkov
 • Práca s rodinou dieťaťa  – individuálne pohovory, získavanie základných informácii o dieťati pre potreby  ucelenej diagnostiky dieťaťa, otvorená diskusia s rodičmi
 • Materiálna pomoc rodičov a sponzorstvo
 • Organizovanie aktivít pre rodičov
 • Informačná činnosť, pedagogická a zdravotná osveta:  

   -  o pripravovaných aktivitách,  výstavky detských  prác, vých.- vzdelávacia činnosť,  

   -  jedálny lístok

  -   vnútorná organizácia školy ,školský  poriadok, plán práce školy, a iné dokumenty   

 • V kontakte s rodičmi dodržiavať zásady:                                                                                                         -rešpektovať hodnoty a presvedčenie každej rodiny                                                                -jednať taktne, zachovať súkromie rodiny                                                                               -v komunikácii s rodičmi vystupovať na  profesionálnej úrovni .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Plán  spolupráce materskej školy so základnou školou

Pripraviť dieťa na vstup do základnej školy je jednou z priorít učiteliek 5 -6 ročných detí. Aby táto úloha bola najlepšie splnená je dôležitá aj spolupráca materskej školy so základnou školou. V školskom roku 2017/2018 bude materská škola prevádzkovať dve triedy 5-6 ročných detí. Po vzájomnej dohode medzi riaditeľom I. ZŠ Komenského vo Svidníku bol vypracovaný plán spolupráce  s cieľom uľahčiť prechod deťom na primárne vzdelávanie