Spolupráca s rodičmi:

Je nesporné, že primárny vplyv a zodpovednosť za zdravý osobnostný rast dieťaťa v predškolskom období má predovšetkým rodina ako biologický a mravný základ spoločnosti. Rodičia sú prvými učiteľmi detí, predstavujú prvé životné vzory, sú Partnerstvo materskej školy s rodinou permanentnými sociálnymi vzormi, s ktorými sa dieťa rado identifikuje, sú reprezentantmi vlastnej kultúry s vlastnou hodnotovou hierarchiou.

 

Priority v oblasti spolupráce s rodinou:

 •  Vo vzťahu k rodine uznávať dominantnú rolu rodiny, v rozvoji dieťaťa a v spolupráci s rodinou sa usilovať o  partnerstvo
 •  Podieľať sa na utváraní dobrých vzťahov medzi materskou školou, akceptovať výchovu  v rodine, nadväzovať na  ňu a dopĺňať ju
 •  Zainteresovať rodičov do edukačného procesu a života školy
 •  Konzultovať výchovné problémy detí
 •  V spolupráci s rodinou naďalej realizovať mimoškolské činnosti, ktoré prispievajú k vytvoreniu pozitívneho  partnerského vzťahu
 •  Besedy pre rodičov  – s psychológom, lekárom a inými odborníkmi
 •  Realizovať konzultačno - poradenské služby pre rodičov detí, zamerané na zlepšenie ich  štýlu výchovy a  starostlivosti o detí, zabezpečovať kvalitnú  kooperáciu školy a rodiny:
 •  Koordinovať výchovné postupy, ktoré môžu zo strany rodičov vyvolať prípadne zhoršovať vývin alebo posun  dieťaťa
 •  Oboznamovať rodičov s výchovnými problémami v prospech dieťaťa a hľadať spoločné riešenia
 •  Upozorňovať rodičov na potrebu návštevy logopéda, prípadne iných odborníkov
 •  Práca s rodinou dieťaťa  – individuálne pohovory, získavanie základných informácii o dieťati pre potreby  ucelenej diagnostiky dieťaťa, otvorená diskusia s rodičmi
 •  Materiálna pomoc rodičov a sponzorstvo
 •  Organizovanie aktivít pre rodičov
 • Informačná činnosť, pedagogická a zdravotná osveta: -o pripravovaných aktivitách,  výstavky detských  prác,  výchovno- vzdelávacia činnosť,                                                                          - jedálny lístok                                                                                                                           - vnútorná organizácia školy ,školský  poriadok, plán práce školy, a iné dokumenty   
 •  V kontakte s rodičmi dodržiavať zásady: -rešpektovať hodnoty a presvedčenie každej rodiny                                                                      -jednať taktne, zachovať súkromie rodiny                                                                                    -v komunikácii s rodičmi vystupovať na                                                                                        profesionálnej úrovni.                                                                                                                                                                                                                                          
 
 Plán  spolupráce materskej školy so základnou školou
 
Pripraviť dieťa na vstup do základnej školy je jednou z priorít učiteliek 5 -6 ročných detí. Aby táto úloha bola najlepšie splnená je dôležitá aj spolupráca materskej školy so základnou školou. V školskom roku 2017/2018 bude materská škola prevádzkovať dve triedy 5-6 ročných detí. Po vzájomnej dohode medzi riaditeľom I. ZŠ Komenského vo Svidníku bol vypracovaný plán spolupráce  s cieľom uľahčiť prechod deťom na primárne vzdelávanie