Učebné osnovy    

 
 SEPTEMBER -Škôlkári
  Ja a moja MŠ
  Moji kamaráti
  Môj deň
  Bezpečne v MŠ i okolí
 
 
 
 
 
  OKTÓBER- Farebná jeseň
  Prišla jeseň
  Jeseň v ovocnom sade
  Na poli a v záhrade
  Les a jeho tajomstvá
  Lesné zvieratá
 
 
 
 
 NOVEMBER -Moje telo
  Moje telo
  Ako funguje moje telo
  Evička nám ochorela
  Moje zúbky
 
 
 
 
 
  DECEMBER -Naše zimné         sviatky
  Naše zimné sviatky
  Moja rodina 
  Tešíme sa na  vianoce
 
 
 
 
 
 
  JANUÁR - Biela zima
  V kráľovstve snehu a ľadu
  Vezmeme si sane
  Zima medzi zvieratami
  Vtáčiky v zime
 
 
 
 
 
  FEBRUÁR - Fašiangy
  Fašiangy
  Moje ruky objavujú
  Malí kuchári
  Čím budem
 
 
 
 
 
 
 
  MAREC - Vykuklo slniečko
  Kniha - náš kamarát
  Z rozprávky do rozprávky
  Zvieratka z dvora
  Zvieracia rodina
  Príroda sa zobúdza
 
 
 
 
 APRÍL - Odvezieme sa za 
               dobrodružstvom
  Veľkonočné vajíčko
  Nasadať ideme
  Keď semafor zabliká
  Zvieratká zďaleká
 
 
 
 
 
 MÁJ - S láskou
  Jarné kvety
  Moja mama 
  Naša zem
  Naše Slovensko
  Naše mesto
 
 
 
 
  JÚN - Letnou krajinou
  MDD- Týždeň plný zábavy
  Čo sa skrýva v tráve
  Farebný svet
  Voda a všetko okolo nej
  Je tu leto
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Záujmová činnosť v materskej škole

  •  


 

OZNAM

Riaditeľka Materskej školy na Ul.Ľ. Štúra 318/23 vo Svidníku oznamuje rodičom, že prevádzka MŠ počas letných prázdnin bude v tomto šk. roku  prerušená  od 1. Júla do 31. augusta 2019. Rodičia majú možnosť prihlásiť svoje deti počas letných prázdnin v mesiaci Júl do MŠ 8. mája, ktorá bude v prevádzke  od 1. 7. do 31. 7. 2019, v mesiaci August do MŠ gen. Svobodu od 1.8. do 31.8.2019. Termíny prevádzky MŠ v meste Svidník počas prázdnin boli odsúhlasené zriaďovateľom. Prosíme rodičov, aby prihlásili a zapísali svoje dieťa (v triede, ktorú navštevuje) na dochádzku do uvedenej MŠ v termíne do 24. júna 2019. Poplatok za pobyt dieťaťa v MŠ (školné) za prázdninové mesiace - JÚL a AUGUST sa bude uhrádzať v súlade so VZN mesta Svidník, t. j. 20,00 € mesačne na účet tej MŠ, ktorú bude dieťa navštevovať a to bez ohľadu na to, koľko dní bude dieťa v MŠ.

Za pochopenie a  spoluprácu ďakujeme.

 
Vážení rodičia, dňom 13.3.2019 nadobudlo platnosť VZN mesta Svidník č. 2/2019 o výške príspevku na úhradu nákladov na nákup potravín v ŠJ (stravné). Z tohto dôvodu Vás prosím o navýšenie úhrady stravného z 1,05 € na 1,19 € - celodenná strava (desiata, obed, olovrant) pre 2 - 5 ročné deti. Predškoláci, t.z. 5 - 6 ročné deti, ktoré majú rok pred plnením povinnej školskej dochádzky stravné neplatia. Stravné uhrádzajte na č. účtu: IBAN SK98 0200 0000 0030 9170 9253.

  Viera Haľková, riaditeľka MŠ

Fotografie 

Krúžok anglického jazyka s Jazykovou školou Resta pokračuje informácie tu