Podmienky a doklad o získaní ukončenia výchovy a vzdelávania

 

Podľa ods.2 zákona §16 zákona 245/2009 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) predprimárne vzdelanie získa dieťa absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v materskej škole. Dokladom o získanom stupni vzdelania je osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania, ktoré sa vydáva na základe žiadosti zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia

 

.