Podmienky prijatia a dochádzky dieťaťa do materskej školy

 

Deti sa do MŠ prijímajú k začiatku školského roka v mesiaci február alebo v priebehu školského roka, ak je voľná kapacita . Pri prijímaní detí na začiatku školského roka zverejní  riaditeľka MŠ od 15. februára - 15.marca príslušného kalendárneho roka na vchodových dverách jednotlivých tried, webovej stránke MŠ miesto a čas podania prihlášky, ktoré môžu byť prijaté a kritéria prijímania. Žiadosť rodič obdrží u riaditeľky MŠ. Po jej vyplnení  k nej rodič prikladá potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa a lekárske potvrdenie.

Rozhodnutia o odložení povinnej školskej dochádzky predloží rodič riaditeľke MŠ spravidla do 30. apríla. Pokiaľ rodič do tohto termínu rozhodnutie od riaditeľa ZŠ neobdŕžal upozorní riaditeľku MŠ na možnosť odkladu povinnej školskej dochádzky dieťaťa za účelom rezervovania miesta v MŠ.

Rodič zdravotne postihnutého dieťaťa predloží spolu s prihláškou a uvedenými dokladmi o zdravotnom stave aj vyjadrenie pediatra o možnosti integrácie dieťaťa. K tejto problematike predloží aj vyjadrenie špeciálneho pedagóga a psychológa, ktorí vo svojom posudku spracujú aj návrh na zníženie počtu detí v triede vzhľadom na charakter postihnutia.

Písomné rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí dieťaťa do MŠ k začiatku školského roka dostane rodič najneskôr do 30. apríla  príslušného kalendárneho roku. V prípade prijímania v priebehu školského roka do 30 dní odo dňa podania prihlášky.

Prijatiu zdravého alebo postihnutého dieťaťa môže predchádzať adaptačný alebo diagnostický pobyt dieťaťa po dohode s prihliadnutím na individuálne osobitosti dieťaťa. V prípade zníženej adaptačnej schopnosti dieťaťa a v záujme jeho zdravého vývinu môže riaditeľka po prerokovaní s rodičom alebo na základe jeho písomnej žiadosti rozhodnúť o prerušení dochádzky dieťaťa do MŠ na dohodnutý čas alebo o ukončení tejto dochádzky. 

 

Úhrada poplatkov za dochádzku.

Vzdelávanie v materských školách sa uskutočňuje za čiastočnú úhradu okrem materských škôl pri zdravotníckych zariadeniach.

Výšku príspevku 8€ za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej mestom Svidník určil zriaďovateľ všeobecne záväzným nariadením č.1/2011 a zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve.

 

Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa,

a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,

b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je  poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej  núdzi (zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.

 

Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza  za dieťa,

a) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom,

b) ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi; v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.

 

V prípade, že rodič neuhradí  uvedený príspevok v stanovenom termíne (do 10. dňa v mesiaci) riaditeľka MŠ môže po predchádzajúcom upozornení rodiča rozhodnúť o ukončení dochádzky dieťaťa do MŠ .

 

Okrem tohto príspevku je rodič povinný uhradiť príspevok na stravovanie dieťaťa ( do 25. dňa v mesiaci -  vopred),pokiaľ sa v materskej škole stravuje.
 

Príspevok do rodičovského fondu sa uhrádza do konca novembra učiteľkám v triede. Výšku príspevku si určujú rodičia na plenárnej schôdzi Rodičovského združenia.

 

Mesto Svidník na základe Všeobecne záväzného nariadenia č.1/2011,ktorým sa určuje výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobností mesta Svidník určuje v zmysle §28 ods.6 č. 245/2008/ Z .z za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou sumu 8€.