ZIMA

    Padá sniežik na lúky,
    nasaďte si čiapky - klobúky.
    Zima už k nám zavítala,
    všetko snehom posypala.
   Sánky, lyže vytiahneme, 
   do polí sa rozbehneme.
   Tešíme sa snehu, ľadu,
    všetko je biele pre parádu.
 
 

 Vyvolávať radostnú atmosféru a kladné citové zážitky príchodom Mikuláša do materskej školy spojené s krátkym   kultúrnym programom  a odovzdávaním                      darčekov.

Aktivity: Mikuláš čo v tom vreci máš" *maľovanie na tému Mikuláš

                                                           *príprava čižiem na okná /čistenie/

                                                           *príchod Mikuláša, kultúrny program,

                                                           *odovzdávanie darčekov

Termín: december

Zodpovední: riaditeľka, triedne učiteľky

 

 Poznať význam sviatkov, vedieť ich prežívať v spoločnosti priateľov, rodiny a najbližších.

 

Aktivity: ,,Kým zaznejú zvony vianočné" *výzdoba tried

                                                                *tvorivé dielne/vianočné ozdoby, adventný

                                                                  veniec/

                                                                *vychádzka vyzdobenými ulicami mesta

                                                                *vianočná besiedka

                                                                *výroba vianočných ozdôb, spoločné zdobenie  

                                                                  vianočného stromčeka na šk. dvore

Termín: december

Zodpovední: pedagogickí zamestnanci

 

  Výroba farebných ľadových ozdôb.

 

Aktivity: ,,Ľadové kráľovstvo"– prehliadka ľadových výrobkov na šk. dvore.

Termín: január, február

Zodpovední: pedagogickí zamestnanci

 

 Zaujať pozitívne postoje ku vtáčikom. Poznať, opísať a rozlíšiť spôsob života vtákov v zime.

 

Aktivity: ,,Pomôžme vtáčikom v zime“- kŕmenie vtáčikov

                                                           - výroba kŕmidiel

                                                           - beseda, premietanie rozprávky z DVD

Termín: január

Zodpovední: Stasivová, Bosáková

 

Citlivo vnímať krásu zimnej prírody, jej čaro a jedinečnosť pri hrách so snehom a na snehu.

 

Aktivity: ,,Biela zima“ *stavanie snehuliakov

                                   *hod snehovou guľou do diaľky a na cieľ

                                   *sánkovačka na kopci

                                   *zimné športové a súťaživé hry

Termín: december, január, február

Zodpovední: pedagogickí zamestnanci

 

Rozvíjať samostatnosť v konaní pri prevzatí úlohy a umelecko - expresívne spôsobilosti i medziľudské vzťahy účasťou na karnevale. Poznať seba samého a iných kamarátov v maskách, zosúladiť pohyby a celkový pohybový prejav hudbou.

Aktivity: ,,Fašiangový karneval“ *výroba masiek

                                                  *príprava tried na karneval

Termín: február

Zodpovední: triedne učiteľky jednotlivých tried

 

  Priradiť, triediť a usporiadať predmety podľa určitých kritérií / farba, tvar, veľkosť/.

 
 

Aktivity: ,,Matematická olympiáda“- súťaž medzi prípravnými triedami

              „Tangramiáda“ – súťaž medzi prípravnými triedami v zhotovovaní obrázkov z

              tangramu

Termín: január, február

Zodpovedné: triedne učiteľky prípravných tried